Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ASP.Net File Upload Does Not Work on Mobile Devices/Responsive Mode in Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello Team,

On our profile page, we allow users to change their profile picture and to upload that picture we are using ASP.Net FileUpload control.

This functionality works fine when use website from computers, however when we try to do same from any mobile device (Android/IOS), it does not work. Basically, on server side when we are trying to get file and upload in DB, we are getting FileUploadControl.HasFile = False.

Hello Team, On our profile page, we allow users to change their profile picture and to upload that picture we are using ASP.Net FileUpload control. This functionality works fine when use website from computers, however when we try to do same from any mobile device (Android/IOS), it does not work. Basically, on server side when we are trying to get file and upload in DB, we are getting FileUploadControl.HasFile = False.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.