Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did you remove Right Click Search (more than one search engine)

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would love to get a real answer to my question below.

Why did you remove this feature? Please see screenshot. Simple option to search any site using the selected highlighted word. In screenshot below I highlighted "scored".

The screenshot is from Palemoon. Yet this feature used to be in firefox.

Look forward to your answer.

I would love to get a real answer to my question below. Why did you remove this feature? Please see screenshot. Simple option to search any site using the selected highlighted word. In screenshot below I highlighted "scored". The screenshot is from Palemoon. Yet this feature used to be in firefox. Look forward to your answer.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi, it actually wasn't built-in to Firefox, but there have been some popular add-ons for it. For example:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/swift-selection-search/

Hữu ích?

more options

I remember that feature because I removed the item from the context menu using userChrome.css.

Hữu ích?

more options

I have confirmed that the feature is present in Fx 105.0.1. See the attached screenshot.

Hữu ích?

more options

Seeing this menu item for the current default search engine in normal. What the OP's screenshot shows is that hovering (or clicking)) this item opens a submenu with all available search engines.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.