Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox deletes all cookies on exit - but I want to leave specific cookies saved

 • 3 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 5 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I have set Firefox to delete every cookie when I exit. However some websites use cookies for dark mode. My question is this : can I make it so Firefox continues to delete every cookie but save only some specific cookies For exemple, linkedin uses a dozen of cookies and two of them are used to store value for dark mode. Can i save only those two ?

Thanks in advance

Hi, I have set Firefox to delete every cookie when I exit. However some websites use cookies for dark mode. My question is this : can I make it so Firefox continues to delete every cookie but save only some specific cookies For exemple, linkedin uses a dozen of cookies and two of them are used to store value for dark mode. Can i save only those two ? Thanks in advance

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to clear cookies keeps cookies with an allow exception
  in 102+ version toggling this setting makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings and those settings prevail
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies

Make sure to keep the "Site settings".

 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

Hữu ích?

more options

You can use the Inspector (ctl+shft+i) to view cookies on a site. Go to the Storage tab and you will see Cookies and the site name in the left panel. You can delete individual cookies there.

Hữu ích?

more options

You can look on the Add-ons website for a suitable cookie manager extension.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.