Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiaccount containers multiplying my tabs?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stereohearts0242

more options

3 days ago I closed my main Firefox Windowby accident, while other windows were open. To restore, I just used the normal "recently closed windows" option and reopened my windows. Immediatly, all my tabs that were assigned to "Containers" were duplicated, and I lost the "Simple Tab Groups" order. For each tab on a container, a second was created without an assigned container. Fine, i thought, just closed 130 tabs that were unassigned, and moved them to the right Groups again. Next day, i open firefox, same thing. All tabs duplicated (but now on the proper groups). Closed 130 duplicated tabs and moved on. But I can't spend 5 minutes each day doing it! Testing more, I realized that every time I close and reopen Firefox, all the tabs assigned to a Container get a copy. If i close and reopen firefox 10 times, i will get 10 copies of all tabs, with no assigned containers to them, ending up with 1300 unnecessary tabs.

I just cant figure out how to fix it. Any advice?

3 days ago I closed my main Firefox Windowby accident, while other windows were open. To restore, I just used the normal "recently closed windows" option and reopened my windows. Immediatly, all my tabs that were assigned to "Containers" were duplicated, and I lost the "Simple Tab Groups" order. For each tab on a container, a second was created without an assigned container. Fine, i thought, just closed 130 tabs that were unassigned, and moved them to the right Groups again. Next day, i open firefox, same thing. All tabs duplicated (but now on the proper groups). Closed 130 duplicated tabs and moved on. But I can't spend 5 minutes each day doing it! Testing more, I realized that every time I close and reopen Firefox, all the tabs assigned to a Container get a copy. If i close and reopen firefox 10 times, i will get 10 copies of all tabs, with no assigned containers to them, ending up with 1300 unnecessary tabs. I just cant figure out how to fix it. Any advice?

Giải pháp được chọn

Disabling firefox Multiaccount Containers, after disabling all my other extensions, and re-enabling them one by one solved the issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Disabling firefox Multiaccount Containers, after disabling all my other extensions, and re-enabling them one by one solved the issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.