Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows7 AUTO SUGGEST NOT WORKING

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am using Widows7 Home Premium with Yahoo Mail and Firefox, a combination that's worked for years.

When starting an email and when you put the first letter in the 'To' line I used to get a box suggesting all the names in my contact list beginning with the same letter. With a simple click on the name you want, it appears on the 'To' line. This is not now happening and it's a pain having to dig out email addresses from elsewhere.

I have not made any alterations anywhere on the computer, it just disappeared one day.

How can I get this feature to reappear?

I am using Widows7 Home Premium with Yahoo Mail and Firefox, a combination that's worked for years. When starting an email and when you put the first letter in the 'To' line I used to get a box suggesting all the names in my contact list beginning with the same letter. With a simple click on the name you want, it appears on the 'To' line. This is not now happening and it's a pain having to dig out email addresses from elsewhere. I have not made any alterations anywhere on the computer, it just disappeared one day. How can I get this feature to reappear?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Let me boot to Win7 and check my yahoo account...

Hữu ích?

more options

It works for me. see screenshot I typed LA and got suggestions from my contacts. Try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.