Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube videos are taking time to play, sometimes the message shows up i.e. "If playback doesn't begin try restarting your device"

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

unable to play youtube vidoes and other streaming videos as they are not playing at when we play, they play after sometime like after 10-12 seconds even though the video buffer has loaded far ahead of the playtime, I have checked my internet and my dislpay drivers nothing is wrong with it.

unable to play youtube vidoes and other streaming videos as they are not playing at when we play, they play after sometime like after 10-12 seconds even though the video buffer has loaded far ahead of the playtime, I have checked my internet and my dislpay drivers nothing is wrong with it.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.