Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update 102.3.0esr (32-bit) error

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi equus9

more options

Hi, upon booting the latest ESR update I'm encountering multiple error messages warning that:

"The procedure entry point _o_memset could not be located in the dynamic link library api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll."

What could cause that error, is it a known problem, and is a fix available ? I'm running the ESR under Windows 7 x64.

TIA!

Hi, upon booting the latest ESR update I'm encountering multiple error messages warning that: "The procedure entry point _o_memset could not be located in the dynamic link library api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll." What could cause that error, is it a known problem, and is a fix available ? I'm running the ESR under Windows 7 x64. TIA!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

You may also have to install the Visual Studio 2013 Redistributable Package. You need to reboot the computer.

Hữu ích?

more options

Visual C++ installations did not solve the multiple error messages "procedure entry point _o_memset could not be located in the dynamic link library api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll" consequent to Firefox update 102.3.0esr (32-bit). Neither Google Chrome nor MS Edge are affected by this error.

Any other ideas as to a solution ?

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.