Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When browser is closed and I click a link in an app/email, FF opens my old tabs in one window and a second window with the link I clicked.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maxwilbert

more options

The problem is basically in the title. The expected behavior:

1. With FF closed, I click a link in an app or document. 2. FF opens and shows my old tabs in one or more windows. 3. The link I clicked opens in a new tab in the same window as my old tabs.

My browser is set to "Open previous windows and tabs" on restart, and to "Open links in a new tab rather than a new window." I tried some basic about:config fixes as advised here (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1331882) with no luck.

Can anyone help me troubleshoot this?

Firefox 105 - MacOS - add-ons include uBO, Containers.

The problem is basically in the title. The expected behavior: 1. With FF closed, I click a link in an app or document. 2. FF opens and shows my old tabs in one or more windows. 3. The link I clicked opens in a new tab in the same window as my old tabs. My browser is set to "Open previous windows and tabs" on restart, and to "Open links in a new tab rather than a new window." I tried some basic about:config fixes as advised here (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1331882) with no luck. Can anyone help me troubleshoot this? Firefox 105 - MacOS - add-ons include uBO, Containers.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is a known bug on Mac when you open an external link when Firefox isn't running.

  • 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

Thank you. That's good to know. Thanks to all the volunteers and devs who work on these issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.