Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Homepages looks wrong in firefox.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ninni.osterholm

more options

For some reason, many homepages looks wrong when I'm using firefox from my laptop (mac). I don't know why and can't find any ways to make it better. Can anyone help me?

Here's a photo showing the wrong looks at www.saluki.se

For some reason, many homepages looks wrong when I'm using firefox from my laptop (mac). I don't know why and can't find any ways to make it better. Can anyone help me? Here's a photo showing the wrong looks at www.saluki.se
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I guess the uBlock Origin is overreacting. Mine shows 2 elements disabled, and yours - 10. Try to turn it off for a while on that website to test it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

And here is how it looks when I'm using Chrome, from the same computer.

more options

Giải pháp được chọn

I guess the uBlock Origin is overreacting. Mine shows 2 elements disabled, and yours - 10. Try to turn it off for a while on that website to test it.

more options

TyDraniu said

I guess the uBlock Origin is overreacting. Mine shows 2 elements disabled, and yours - 10. Try to turn it off for a while on that website to test it.

THANK YOU!! Now everything looks as it should!