Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing passwords from Opera to Firefox

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi andreyfrog26

more options

I have recently installed Linux Mint and it came with Firefox out of the box, and I decided to try it out, but I can't, for the life of me find a way to transfer my Opera passwords there. I do have Opera installed right now.

I have recently installed Linux Mint and it came with Firefox out of the box, and I decided to try it out, but I can't, for the life of me find a way to transfer my Opera passwords there. I do have Opera installed right now.

Giải pháp được chọn

You could try exporting from Opera as a .csv (if Opera does that) and importing that into Firefox but you will run foul of the bug linked below. A fix is mentioned in comments on the bug and in a thread on Reddit. You have to change a preference in about:config to true to enable the import. signon.management.page.fileImport.enabled

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1781213 https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

Unfortunately, all of these are about importing browsing history and bookmarks, as I understood them.

Hữu ích?

more options

The screenshot also mentions passwords. Opera browser is not an option.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You could try exporting from Opera as a .csv (if Opera does that) and importing that into Firefox but you will run foul of the bug linked below. A fix is mentioned in comments on the bug and in a thread on Reddit. You have to change a preference in about:config to true to enable the import. signon.management.page.fileImport.enabled

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1781213 https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

more options

Terry said

You could try exporting from Opera as a .csv (if Opera does that) and importing that into Firefox but you will run foul of the bug linked below. A fix is mentioned in comments on the bug and in a thread on Reddit. You have to change a preference in about:config to true to enable the import. signon.management.page.fileImport.enabled https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1781213 https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Thanks, worked great.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.