Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Logins Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Downloaded Firefox 105 today, Importing logins from file still not working.

Downloaded Firefox 105 today, Importing logins from file still not working.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It hasn't been fixed as long as the relevant bug hasn't been as resolved.

  • 1781213 - Nothing happens when importing a file on the “about:logins” page

(please do not comment in bug reports
https://https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)


Importing a CSV login file is broken in Firefox 104 and 105.

Hữu ích?

more options

You could try the fix mentioned in this Reddit thread (and in the bug report). Remove the blank space in the link.

https://www.reddit. com/r/firefox/comments/vzq8fj/firefox_nightlys_logins_passwords_not_importing/igg0plb/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.