Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

requestStorageAccess() API

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi,

I'm working on a website which uses third-party cookies for user login. But, recently, firefox has made Total Cookie Protection default making third-party cookies obsolete. To gain access to unpartitioned cookie jar, the documentation (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/requestStorageAccess) tells that we have to call requestStorageAccess() API on a "user generated event". With this as a limitation, I have to add an additional button to create an user generated event. This is affecting my website's user experience.

Is there a way / hack to call this API without an user generated event like a button click.

Thanks in advance

Hi, I'm working on a website which uses third-party cookies for user login. But, recently, firefox has made Total Cookie Protection default making third-party cookies obsolete. To gain access to unpartitioned cookie jar, the documentation (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/requestStorageAccess) tells that we have to call requestStorageAccess() API on a "user generated event". With this as a limitation, I have to add an additional button to create an user generated event. This is affecting my website's user experience. Is there a way / hack to call this API without an user generated event like a button click. Thanks in advance

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.