Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want facebook notification in firefox like chrome browser on linux mint OS

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I saw any unread message and unseen notification of facebook are shown in chrome browser immediately when I open it. Even I don't need to visit that website. I also turned on facebook notification in firefox browser but didn't get the same notification like chrome browser. How can I get that? Using Linux mint 21 cinnamon 64 bit. Awaiting for a good advice and solution. Thanks in advance.......

I saw any unread message and unseen notification of facebook are shown in chrome browser immediately when I open it. Even I don't need to visit that website. I also turned on facebook notification in firefox browser but didn't get the same notification like chrome browser. How can I get that? Using Linux mint 21 cinnamon 64 bit. Awaiting for a good advice and solution. Thanks in advance.......
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.