Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't Enable Two-Factor-Authentication.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

The only thing stopping me from switching to FireFox is this issue, whenever I try to enable 2-factor-auth I keep getting a message saying "Incorrect two-step authentication code".

I tried restarting my PC, restarting my phone, used 3 different auth apps, restarted my router, used a VPN, cleared cache and cookies, tried enabling it from a different browser, tried using a different phone, tried enabling it on a different account, and nothing fixed the issue, I keep getting the same error message "Incorrect two-step authentication code"

at this point I'm 99% sure it's a server sided issue.

help me, this is taking way too long to just activate 2-factor-authentication :(

The only thing stopping me from switching to FireFox is this issue, whenever I try to enable 2-factor-auth I keep getting a message saying '''"Incorrect two-step authentication code"'''. I tried restarting my PC, restarting my phone, used 3 different auth apps, restarted my router, used a VPN, cleared cache and cookies, tried enabling it from a different browser, tried using a different phone, tried enabling it on a different account, and nothing fixed the issue, I keep getting the same error message '''"Incorrect two-step authentication code"''' at this point I'm 99% sure it's a server sided issue. help me, this is taking way too long to just activate 2-factor-authentication :(
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is no server firefox here only account logins. So what you need to do is stop and clear Sync features so you working with the original account and try to update your account info. Also insure your email can be accessed as it might or might not send the verification code there to update your account and if you don't have access to it the account is a Lost account since you can't update or change the settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.