Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Aufill does not work.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Autofill does not work. I have six entries for autofill. Same name but different email addresses. Windows 10 is up to date, Firefox browser is up to date. I did everything here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms What is wrong? Do I have to go back to Edge?

Autofill does not work. I have six entries for autofill. Same name but different email addresses. Windows 10 is up to date, Firefox browser is up to date. I did everything here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms What is wrong? Do I have to go back to Edge?