Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having trouble after -silent

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alx

more options

At computer boot I start: Firefox -silent -profile myProfile after I normally start: Firefox -profile myProfile and I get error: We’re having trouble getting your pages back. Not problem when start subsequently. Why? to it is possible to solve it?

At computer boot I start: Firefox -silent -profile myProfile after I normally start: Firefox -profile myProfile and I get error: ''We’re having trouble getting your pages back.'' Not problem when start subsequently. Why? to it is possible to solve it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I tested now error trigger also without "-profile" switch, with only "-silent" switch. I have to use: user_pref("browser.sessionstore.max_resumed_crashes", -1); to avoid it. Do it is a bug?

Được chỉnh sửa bởi Alx vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.