Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is recent tab cycling behavior changed?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kktlnx

more options

I want to know if there was any changes in recent tab cycling behavior? Now I need not press enter or click mouse button on one tab from list. Before there was instant tab changing after stop pressing keys (ctrl+tab). Greetings Kamil Tomicki

I want to know if there was any changes in recent tab cycling behavior? Now I need not press enter or click mouse button on one tab from list. Before there was instant tab changing after stop pressing keys (ctrl+tab). Greetings Kamil Tomicki

Giải pháp được chọn

I know what the problem was. I have caps lock mapped to ctrl on my Gnu/Linux machine. But when the tab cycling is switched to 'recently visited' mode ctrl and caps lock works differently. Ctrl + Tab works as expected, but caps lock (mapped to ctrl) work in different way (pop up shows up but you need to press LPM or enter to select certain tab, not just release shortcut buttons), so I think firefox ignore that mapping and treat caps lock as caps lock in this particular case.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

'*Now I need to press'

Được chỉnh sửa bởi kktlnx vào

more options

Giải pháp được chọn

I know what the problem was. I have caps lock mapped to ctrl on my Gnu/Linux machine. But when the tab cycling is switched to 'recently visited' mode ctrl and caps lock works differently. Ctrl + Tab works as expected, but caps lock (mapped to ctrl) work in different way (pop up shows up but you need to press LPM or enter to select certain tab, not just release shortcut buttons), so I think firefox ignore that mapping and treat caps lock as caps lock in this particular case.