Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manage pop up blocker exceptions.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sharishowalter

more options

I need to exempt a site from the pop up blocker process. When I go to Privacy & Settings/Manage Exceptions, there is no text box or other way for me to enter the site. Am I doing something wrong or do I need to change some other setting to allow exceptions?

I need to exempt a site from the pop up blocker process. When I go to Privacy & Settings/Manage Exceptions, there is no text box or other way for me to enter the site. Am I doing something wrong or do I need to change some other setting to allow exceptions?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When on the site open the page info window (ctl+i), go to the Permissions tab and for Open pop-up windows click Allow (if that's what you want).

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-page-info-window

Hữu ích?

more options

I had the same issue. To access the pop-up blocker settings:

1. Click the menu button and select Settings. 2. Select the Privacy & Security panel. 3. Go down to the Permissions section. 4. Click the "Exceptions" button to the right of Block pop-up windows to open a dialog box to choose which sites are allowed to display pop-ups.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.