Relay Phone Masking users currently cannot register for a new phone number, this will primarily impact new phone masking users. Please check https://status.relay.firefox.com/ for updates.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ctrl + T not working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Ctrl + T no longer opens a new tab, but instead brings me to the third tab I have open. If I have less than 3 tabs open, it either does nothing (for one tab) or brings me to the second/third (for two or three tabs). Other keyboard shortcuts are not glitched like this. Why is this happening and how I can fix it?

I have already reinstalled Firefox and restarted my computer, but neither of those have done anything.

Ctrl + T no longer opens a new tab, but instead brings me to the third tab I have open. If I have less than 3 tabs open, it either does nothing (for one tab) or brings me to the second/third (for two or three tabs). Other keyboard shortcuts are not glitched like this. Why is this happening and how I can fix it? I have already reinstalled Firefox and restarted my computer, but neither of those have done anything.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.