Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot Log Into Google

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lmhess1

more options

When I try to log into Google I get this message:

This browser or app may not be secure. Try using a different browser.

I am using Firefox 91.13.0 ESR (64bit). I have been using the 91.x ESR releases for a while now and this is a new problem that I never had before.

When I try to log into Google I get this message: This browser or app may not be secure. Try using a different browser. I am using Firefox 91.13.0 ESR (64bit). I have been using the 91.x ESR releases for a while now and this is a new problem that I never had before.

Giải pháp được chọn

Dropa said

So are you logging to Google when you open Google homepage?

I'm not sure what you are asking, but I fixed the problem. I was also having problems not being able to access other websites besides Google (in one case Cloudflare kept saying that I'm a bot).

It all turned out to be corruption in my Firefox profile. I should have realized this sooner, because I've been using Firefox since version 1.0 and there is a long history of weird problems that don't make any sense and can only be fixed by nuking my profile and starting over.

Fortunately I had just recently exported all my bookmarks and passwords, so getting things back to normal was bit of a pain in the butt, but not too terribly difficult.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Update.

Tried Installing Firefox 102.0.1 ESR

Same problem.

Hữu ích?

more options

So are you logging to Google when you open Google homepage?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Dropa said

So are you logging to Google when you open Google homepage?

I'm not sure what you are asking, but I fixed the problem. I was also having problems not being able to access other websites besides Google (in one case Cloudflare kept saying that I'm a bot).

It all turned out to be corruption in my Firefox profile. I should have realized this sooner, because I've been using Firefox since version 1.0 and there is a long history of weird problems that don't make any sense and can only be fixed by nuking my profile and starting over.

Fortunately I had just recently exported all my bookmarks and passwords, so getting things back to normal was bit of a pain in the butt, but not too terribly difficult.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.