Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having trouble setting up add-on (Google Translator)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1389406]
How to I create an icon at top right for ADD-ON "Google Translator"????

<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1389406]]</i><br> How to I create an icon at top right for ADD-ON "Google Translator"????

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should contact the Addon developer for help on this since this isn't a something created by FireFox.