Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot close suspect tab from vpn-guard.org on iphone

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

How can I close a tab when the site puts up a dialogue?

My wife, without knowing how, opened a tab in Firefox on her iPhone with a URL starting vpn-guard.org/version, and this tab put up a dialog asking her to upgrade vpn-guard with OK being the only option; other controls such as the menu, back arrow, tab list did not respond.

Since she does not use a VPN and I could find very little information about the domain, it seemed highly suspect. We therefore wanted to close this tab, but since the other controls were inactive this seemed impossible. We tried closing and restarting Firefox, and restarting the iPhone, neither of which helped. In the end all I could think of was to re-install Firefox, which of course did work.

Could we have done this better?

How can I close a tab when the site puts up a dialogue? My wife, without knowing how, opened a tab in Firefox on her iPhone with a URL starting vpn-guard.org/version, and this tab put up a dialog asking her to upgrade vpn-guard with OK being the only option; other controls such as the menu, back arrow, tab list did not respond. Since she does not use a VPN and I could find very little information about the domain, it seemed highly suspect. We therefore wanted to close this tab, but since the other controls were inactive this seemed impossible. We tried closing and restarting Firefox, and restarting the iPhone, neither of which helped. In the end all I could think of was to re-install Firefox, which of course did work. Could we have done this better?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.