Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update my browser

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Update my browser

Update my browser

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, it looks like you might have the latest version of Firefox for your version of Mac OS.

Ref. Firefox Mac OS X 10.9, 10.10 and 10.11 users move to Extended Support Release

Hữu ích?

more options

Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X platform (update channel: mozilla-mac-eol-esr1) and you will no longer receive updates, so you are out of luck if you can't update your OS. Current releases require Mac OS X 10.12 or newer.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.