Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printer is connected but won't start when i turn comp on have to do it manuly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

how do i get my printer to start up when i turn on my comp it used to do it but suddenly stoped now i have to start it manuly.

how do i get my printer to start up when i turn on my comp it used to do it but suddenly stoped now i have to start it manuly.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This does not sound like an issue with Firefox but is something that the printer manufacturer should be able to help you with.