Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox mouse hover effects delayed

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hello,

After installing Firefox (103.0.2) on a clean install of Manjaro (21.3.7) Gnome (42.4), I started noticing that mouse hover effects such as highlighted tabs, UI of a video-player appearing etc. are delayed after my PC exits hibernation (I am not sure if that is the only cause and if that really IS the cause). Weirdly enough the select menu I used to answer the "Which topic best describes your question?" question to create this post experiences no delay in highlighting the hovered element. Relaunching Firefox fixes this issue temporarily.

To be clear this is no performance issue since everything except mouse hover related interactions are fluid.

Thanks for helping out

Hello, After installing Firefox (103.0.2) on a clean install of Manjaro (21.3.7) Gnome (42.4), I started noticing that mouse hover effects such as highlighted tabs, UI of a video-player appearing etc. are delayed after my PC exits hibernation (I am not sure if that is the only cause and if that really IS the cause). Weirdly enough the select menu I used to answer the "Which topic best describes your question?" question to create this post experiences no delay in highlighting the hovered element. Relaunching Firefox fixes this issue temporarily. To be clear this is no performance issue since everything except mouse hover related interactions are fluid. Thanks for helping out

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.