Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTTP protection just stopping my browsing.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I don't think HTTP protection is breaking the internet for me but it's just not letting me access my bookmarks! Either fix the problem for me or give me a link to go to! Thank you! I click on a bookmark then blocks my access.

I don't think HTTP protection is breaking the internet for me but it's just not letting me access my bookmarks! Either fix the problem for me or give me a link to go to! Thank you! I click on a bookmark then blocks my access.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you enabled HTTPS-Only mode? Look in Settings at the bottom of the Privacy & Security page.