Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DailyMail.Co.Uk And Autoplay: Issue Resolved

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Maybe someone knows the answer to the following:

When I visit Dailymail.co.uk, it shows a video clip (there is a link in the video box to play the 'full video') but there is no audio:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11174031/Meghan-Markles-Archetypes-knocked-No-1-spot-Spotifys-podcast-rankings.html (3/4 down the page-It is a Meghan Markle video).

I am using Firefox and I went to the Autoplay option and selected 'Block Audio And Video.'

1. Is the clip 'still playing' because it is not 'technically' a full video or am I missing a detail?

Answer:

2. On Facebook, the 'GIF Videos' play automatically until I click the video (in order to stop it)-Why is that?

Answer:

Maybe someone knows the answer to the following: When I visit Dailymail.co.uk, it shows a video clip (there is a link in the video box to play the 'full video') but there is no audio: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11174031/Meghan-Markles-Archetypes-knocked-No-1-spot-Spotifys-podcast-rankings.html (3/4 down the page-It is a Meghan Markle video). I am using Firefox and I went to the Autoplay option and selected 'Block Audio And Video.' 1. Is the clip 'still playing' because it is not 'technically' a full video or am I missing a detail? Answer: 2. On Facebook, the 'GIF Videos' play automatically until I click the video (in order to stop it)-Why is that? Answer:

Được chỉnh sửa bởi Buddy2014 vào

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The video doesn't autoplay for me and when I play it there is sound. Let me boot to Win 7 and test.

Hữu ích?

more options

Same in Win7. I just see the gif of the video showing a few seconds and then repeating, but the video does not auto play.

Hữu ích?

more options

You can look at these prefs on the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

  • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;5:blockAll]
  • media.autoplay.blocking_policy = 2
  • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
  • media.autoplay.block-event.enabled = true
  • media.block-autoplay-until-in-foreground

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

more options

Thanks!

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.