Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shift, Control, Command, 4 is supposed to allow me to make a screen shot, but Firefox opens another browser window

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

Shift, Control, Command, 4 is supposed to allow me to take a screen shot, but instead Firefox opens another browser window. Then I have to go back to the page that I wanted to take a screen shot on. It is so annoying. It didn't always do this. Seems that it is a new thing that Shift, Control, Command, 4 opens a new page.

How can I take that feature away from Firefox because I always used Command N to get a new browser window, and that still works fine. So why do I have this annoying feature that the shortcut for a screen shot also opens up a new browser window?

Shift, Control, Command, 4 is supposed to allow me to take a screen shot, but instead Firefox opens another browser window. Then I have to go back to the page that I wanted to take a screen shot on. It is so annoying. It didn't always do this. Seems that it is a new thing that Shift, Control, Command, 4 opens a new page. How can I take that feature away from Firefox because I always used Command N to get a new browser window, and that still works fine. So why do I have this annoying feature that the shortcut for a screen shot also opens up a new browser window?