Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mouse speed drops by 80% when firefox has focus

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zanthrax

more options

My mouse cursor is suddenly extremely slow whenever firefox has focus. Instead of crossing the entire screen with a small hand movement, I get maybe 1/10th of the width of the screen with the same movement.

My mouse cursor is suddenly extremely slow whenever firefox has focus. Instead of crossing the entire screen with a small hand movement, I get maybe 1/10th of the width of the screen with the same movement.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No one has any ideas or advice? I'm on the verge of shelving Firefox over this - the behaviour is unique to Firefox and is incredibly frustrating, especially when I'm switching between the browser and anything else where my cursor isn't crawling along like a one legged turtle.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.