Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete an unused email address from autofil?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

n old email address always comes up in the autofil window, ,How can I delete that address? Thanks!

n old email address always comes up in the autofil window, ,How can I delete that address? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you look at the password manager that would be where logins are saved with AutoFill/Autosave turned on. Otherwise you will have to clear all cache/history to remove any traces of logins if you can't find it in AutoFill password manager.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.