Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Connection was reset error- Nothing works on Firefox, other browsers work fine

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Getting various error messages. Made no changes to firefox this morning. Was working fine, closed browser after doing some work, came back, firefox doesn't work.

Error messages: 1. When opening a new page or tab- The connection was reset. The connection to the server was reset while the page was loadng.

2. Going to a saved bookmark on my toolbar (bookmarks still show) when clicking on a bookmark - Secure Connection Failed. An error occurred during a connection to twitter.com PR_CONNECT_RESET_ERROR

Getting various error messages. Made no changes to firefox this morning. Was working fine, closed browser after doing some work, came back, firefox doesn't work. Error messages: 1. When opening a new page or tab- The connection was reset. The connection to the server was reset while the page was loadng. 2. Going to a saved bookmark on my toolbar (bookmarks still show) when clicking on a bookmark - Secure Connection Failed. An error occurred during a connection to twitter.com PR_CONNECT_RESET_ERROR

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.