Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google login redirects to microsoft and I can't get to google account.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi valaojala

more options

Login to google account - button redirects to my previous school's microsoft login which doesn't exist anymore and I can not login to an account without the schools ending after @ in the adress or it says its wrong. How to get into my existing drive or gmail?

Login to google account - button redirects to my previous school's microsoft login which doesn't exist anymore and I can not login to an account without the schools ending after @ in the adress or it says its wrong. How to get into my existing drive or gmail?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I got into gmail via suggested search and there account management let me remove the school account as a whole so now it doesn't ask that anymore and I can login to google well.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I got into gmail via suggested search and there account management let me remove the school account as a whole so now it doesn't ask that anymore and I can login to google well.