Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can i disable ctrl + m shortcut?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi,

Often the ctrl + m (mute tab) shortcut gets in my way while using the browser as i use this shortcut in something else. I would like to know if it is possible to disable that.

Thanks. (Message written using Google Translate)

Hi, Often the ctrl + m (mute tab) shortcut gets in my way while using the browser as i use this shortcut in something else. I would like to know if it is possible to disable that. Thanks. ''(Message written using Google Translate)''

Giải pháp được chọn

If it is practicable to disable the shortcut for certain sites, open the Page Info window while on the site (ctl+i), go to the Permissions tab and set Override keyboard shortcuts to Allow.

If you need to disable the key binding generally, you need to create an autoconfig file.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/base/content/browser-sets.inc https://support.mozilla.org/en-US/questions/1376993#answer-1505522

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If it is practicable to disable the shortcut for certain sites, open the Page Info window while on the site (ctl+i), go to the Permissions tab and set Override keyboard shortcuts to Allow.

If you need to disable the key binding generally, you need to create an autoconfig file.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/base/content/browser-sets.inc https://support.mozilla.org/en-US/questions/1376993#answer-1505522

Hữu ích?

more options

If it is practicable to disable the shortcut for certain sites, open the Page Info window while on the site (ctl+i), go to the Permissions tab and set Override keyboard shortcuts to Allow.

If you need to disable the key binding generally, you need to create an autoconfig file.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/base/content/browser-sets.inc https://support.mozilla.org/en-US/questions/1376993#answer-1505522

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.