Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable 2FA

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled?

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

2FA doesn't use authentication via email as it uses an Authenticator app to generate the TOTP code, but you may need to use a code send via email to confirm your identity or make important changes. You can disable 2FA via the Firefox account Settings page.

Do you still have access to the primary email account ?