Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Un-setting privacy.resistFingerprinting requires browser restart.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ElveySync

more options

I have the problem asked in [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1297208], and indeed I had turned on/true privacy.resistFingerprinting. But I've turned it off and reloading https://webbrowsertools.com/timezone/ still shows UTC time (though my system timezone is -0700 (CST)). I was going to ask what is wrong, when I realized I have to restart my browser. So submitting with that solution.

I have the problem asked in [[https://support.mozilla.org/en-US/questions/1297208]], and indeed I had turned on/true privacy.resistFingerprinting. But I've turned it off and reloading https://webbrowsertools.com/timezone/ still shows UTC time (though my system timezone is -0700 (CST)). I was going to ask what is wrong, when I realized I have to restart my browser. So submitting with that solution.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

<solved - see OP>