Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

customizing my toolbar and lost access to my extension shortcut menu list button

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yours Truly

more options

I was trying to customize the toolbar and I can't recall how, but I lost access to my extension shortcuts through the menu list button on the toolbar. I've been since trying to get the button back or replace it, to access my extensions that way but I'm not finding any options to get the button back which I find ridiculous because the button is very helpful on the toolbar in utilizing your extensions. I'm kind of a newbie so I'm looking for help in how to get the button back on my toolbar so I can utilize my extensions that way, please. Thanks.

I was trying to customize the toolbar and I can't recall how, but I lost access to my extension shortcuts through the menu list button on the toolbar. I've been since trying to get the button back or replace it, to access my extensions that way but I'm not finding any options to get the button back which I find ridiculous because the button is very helpful on the toolbar in utilizing your extensions. I'm kind of a newbie so I'm looking for help in how to get the button back on my toolbar so I can utilize my extensions that way, please. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi

Just to clarify, is this in Firefox for Android, or Firefox on a desktop computer?

Hữu ích?

more options

Desktop computer.

Hữu ích?

more options

If you click on the menu bar (see image1) and then once again on more tools (see image 2) then finally on customize toolbar (see image3) you will then be greeted with a page where you can customize your toolbar. From this point, you can drag "addons and themes" into your toolbar and it will be there for you to use.

Hữu ích?

more options

Ok, yeah thanks. Sorry for my delayed response but I'm just seeing this and yeah, I get you but I did that and that's fine but I'm saying upon doing that and trying to customize it, I lost access to my extension shortcuts through the menu list button on the toolbar, and that's crazy, cuzz I didn't expect that, and it kinda sux, cuzz the experience isn't the same and I was, since utilizing a competing browser, but with no choice.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.