Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forced Reset After Each Update

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

After every update, my Fire Fox browser tells me that the version I used isn't supported anymore, forcing me to open a new browser. I lose everything! I can't keep doing this nearly everyday! I keep trying to ask for help but no one will help me! No matter what I do this issue continues. I thought it was because of my laptop but it's not. It's Fire Fox, which sucks because I loved using this browser.

After every update, my Fire Fox browser tells me that the version I used isn't supported anymore, forcing me to open a new browser. I lose everything! I can't keep doing this nearly everyday! I keep trying to ask for help but no one will help me! No matter what I do this issue continues. I thought it was because of my laptop but it's not. It's Fire Fox, which sucks because I loved using this browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some background needed here for those reading this. So how are you updates configured? Are you choosing "keep current settings" or choosing new settings when it does update? Also FF78 as listed in your request is no longer support it's FF104 now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.