Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF Editor

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 158 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Trying to download, install or find the PDF Editor in Firefox. When i go to menu there is no "application" selection button. there is no PDF Button. There is no "Documents" button to open a saved document on "Documents" Am i missing something? I am on auto updates so i should be using the current version of Firefox.

Trying to download, install or find the PDF Editor in Firefox. When i go to menu there is no "application" selection button. there is no PDF Button. There is no "Documents" button to open a saved document on "Documents" Am i missing something? I am on auto updates so i should be using the current version of Firefox.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Note that PDF edit is current under development (pdf-js-edit) and will possibly be enabled in Firefox 105 or 106 (*).

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào