Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable and remove stored form data

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I see that form data for common fields like adresses and usernames are filled out for me. I don't like this data being stored except in my password manager. Keepass is the only one I trust because indie.

Where do I disable form data being stored How do I audit and delete stored form data

I see that form data for common fields like adresses and usernames are filled out for me. I don't like this data being stored except in my password manager. Keepass is the only one I trust because indie. Where do I disable form data being stored How do I audit and delete stored form data

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See: