Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No TTS voices on Firefox v102.0 after upgrading to Ubuntu 22.04 LTS

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Configentia

more options

Hi all,

My Firefox version is 102.0.1.

I upgraded my desktop from Ubuntu 20.04 LTS to 22.04 LTS.

I removed Firefox from snapd and installed as a deb package.

I noticed these events happening on my system:

1. No voices on getVoices():

  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesis/getVoices


2. On my system,

$ spd-say -O OUTPUT MODULES espeak-ng-mbrola espeak-ng

$ spd-say -L NAME LANGUAGE VARIANT

spd-say -L outputs an empty table, even though spd-say "Hello world" works.

The second module espeak-ng has voices installed. Running spd-say -o espeak-ng -L produces a long table.

Iam not sure if this is a Firefox issue or an Ubuntu issue.

Best Regards, Configentia

Hi all, My Firefox version is 102.0.1. I upgraded my desktop from Ubuntu 20.04 LTS to 22.04 LTS. I removed Firefox from snapd and installed as a deb package. I noticed these events happening on my system: 1. No voices on getVoices(): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesis/getVoices 2. On my system, $ spd-say -O OUTPUT MODULES espeak-ng-mbrola espeak-ng $ spd-say -L NAME LANGUAGE VARIANT spd-say -L outputs an empty table, even though spd-say "Hello world" works. The second module espeak-ng has voices installed. Running spd-say -o espeak-ng -L produces a long table. Iam not sure if this is a Firefox issue or an Ubuntu issue. Best Regards, Configentia

Được chỉnh sửa bởi Configentia vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

TTS voices works in Chrome on Ubuntu, Chrome and Firefox on Android.

Iam trying with this:

https://github.com/mdn/dom-examples/tree/master/web-speech-api/speak-easy-synthesis

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.