Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can not open https://www.google.se/ any more

more options

Please see encl google.jpg. Why is that, what to do? The same in latest update. W10 in intel nuc, i7 10th gen. Regards Fredrik

Please see encl google.jpg. Why is that, what to do? The same in latest update. W10 in intel nuc, i7 10th gen. Regards Fredrik
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi sven160, It shouldn't be the site - it loads fine here from the US. It could be caused by anti-virus software or a certificate issue -

Websites don't load - troubleshoot and fix error messages https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-dont-load-troubleshoot-and-fix-errors

Secure website certificate https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-website-certificate

How to troubleshoot security error codes on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites

How to troubleshoot time related errors on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-time-errors-secure-websites

Được chỉnh sửa bởi user104147805413306348376805769878442569366 vào