Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox preventing sleep on iMac running OS Monterey 12.5

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox 103.0.2 is running but seems to be preventing the iMac screen saver from functioning and appears in the iMac Activity Monitor with a "Yes" notation in the Preventing Sleep column.

Running "Refresh Firefox" seems to briefly fix the problem but it soon returns.

Any suggestions on why this happens and how to restore reliability to the screen saver?

Firefox 103.0.2 is running but seems to be preventing the iMac screen saver from functioning and appears in the iMac Activity Monitor with a "Yes" notation in the Preventing Sleep column. Running "Refresh Firefox" seems to briefly fix the problem but it soon returns. Any suggestions on why this happens and how to restore reliability to the screen saver?