Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox and Ubuntu 22.04

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox unter ubuntu 22 hat keinen Zugriff auf die lokalen Dateien (z.B. /usr/share) Der 'open' auf '/usr' scheitert mit 'read'-Zugriffsrecht.

Ganz egal, was in '/etc/apparmor.d/usr.bin.firefox' respektive in '/etc/apparmor.d/local/usr.bin.firefox' spezifiziert wird, das Zugriffsrecht für '/usr' ist immer 'read'.

Wie kann man auf die Dateien unter '/usr/share' zugreifen?

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Firefox unter ubuntu 22 hat keinen Zugriff auf die lokalen Dateien (z.B. /usr/share) Der 'open' auf '/usr' scheitert mit 'read'-Zugriffsrecht. Ganz egal, was in '/etc/apparmor.d/'''usr.bin.firefox'''' respektive in '/etc/apparmor.d/local/'''usr.bin.firefox'''' spezifiziert wird, das Zugriffsrecht für '/usr' ist immer 'read'. Wie kann man auf die Dateien unter '/usr/share' zugreifen? Mit freundlichen Grüßen Thomas

Giải pháp được chọn

Hey Thomas,

English please.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hey Thomas,

English please.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.