Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ask to save logins and passwords partially disabled

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi!

I'm using Firefox 103.0 on an enterprise managed Windows 10 PC. I installed Firefox myself - it wasn't pushed by any enterprise software management. Initially, saving, generating, and suggesting logins/passwords was working fine. But things have changed without my input, and now I get the following behaviour:

1. Firefox no longer asks to save passwords for websites I log into. I have to manually add login/password entries via Settings. 2. Firefox no longer suggests logins/passwords for websites that are already saved. 3. Firefox no longer offers to generate strong passwords for new websites. 4. I can sometimes right-click on a login or password field and choose "Used saved login".

See the attached image of the Logins and Passwords settings section.

Is this the result of some enterprise policies that have been pushed to my PC? Is it a hidden setting somewhere within Firefox that I can change? Is it a Windows policy that Firefox is obeying? Something else?

Any help is appreciated.

Thanks, -Paul

Hi! I'm using Firefox 103.0 on an enterprise managed Windows 10 PC. I installed Firefox myself - it wasn't pushed by any enterprise software management. Initially, saving, generating, and suggesting logins/passwords was working fine. But things have changed without my input, and now I get the following behaviour: 1. Firefox no longer asks to save passwords for websites I log into. I have to manually add login/password entries via Settings. 2. Firefox no longer suggests logins/passwords for websites that are already saved. 3. Firefox no longer offers to generate strong passwords for new websites. 4. I can sometimes right-click on a login or password field and choose "Used saved login". See the attached image of the Logins and Passwords settings section. Is this the result of some enterprise policies that have been pushed to my PC? Is it a hidden setting somewhere within Firefox that I can change? Is it a Windows policy that Firefox is obeying? Something else? Any help is appreciated. Thanks, -Paul
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.