Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get Firefox to navigate to a URL instead of searching for it?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

If I manually type a URL into the navigation bar, by default Firefox will issue a search request to Google for the URL.

The workaround is to open another tab and manually write the URL again, this time manually adding 'http://'.

Ideally I want my browser to actually go to the URL that I supply to it.

If I manually type a URL into the navigation bar, by default Firefox will issue a search request to Google for the URL. The workaround is to open another tab and manually write the URL again, this time manually adding 'http://'. Ideally I want my browser to actually go to the URL that I supply to it.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.