Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In column layout "Save to PDF" fills columns differently from display.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I am trying to print html as a book using Paged.js and discovered that fonts are rendered slightly narrower when processing "Save to PDF", which means more characters fit on one line leaving too few characters for the last line on the page to justify, making it too stretched out.

Looking for the root of the problem I made a simple page with multi-column layout and "Save to PDF" breaks up the text differently there, too.

CSS for it is:

 width: 500px;
 column-count: 4;
 column-width: 100px;
 font-family: Arial, sans-serif;
 text-align: justify;
 text-justify: inter-character;

In the picture is a screenshot of the display at the top and screenshot of the pdf below. They came at different resolutions so I aligned them as best as I could. In this case browser puts "ex ea commodo" in the second column on one line but in pdf "commodo" goes onto the next one.

I am trying to print html as a book using Paged.js and discovered that fonts are rendered slightly narrower when processing "Save to PDF", which means more characters fit on one line leaving too few characters for the last line on the page to justify, making it too stretched out. Looking for the root of the problem I made a simple page with multi-column layout and "Save to PDF" breaks up the text differently there, too. CSS for it is: width: 500px; column-count: 4; column-width: 100px; font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify; text-justify: inter-character; In the picture is a screenshot of the display at the top and screenshot of the pdf below. They came at different resolutions so I aligned them as best as I could. In this case browser puts "ex ea commodo" in the second column on one line but in pdf "commodo" goes onto the next one.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.