Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab automatically closes after downloading file, sometimes before file has been saved to new destination.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

For the last week or two I have had an issue with Firefox closing my email (yahoo business mail) tab automatically, every time I download a file from an email.

After opening emial I click to download the file, i have the settings set to ask where I want it saved, and then either while I'm selecting the destination and labeling it, or right after the tab automatically closes. It happens both ways which suggests to me it's occurring after a specified amount of time, not based on completion of an action. And it's happening every time.

MacBook Pro Firefox 102.0.1

Any idea how to stop this?

For the last week or two I have had an issue with Firefox closing my email (yahoo business mail) tab automatically, every time I download a file from an email. After opening emial I click to download the file, i have the settings set to ask where I want it saved, and then either while I'm selecting the destination and labeling it, or right after the tab automatically closes. It happens both ways which suggests to me it's occurring after a specified amount of time, not based on completion of an action. And it's happening every time. MacBook Pro Firefox 102.0.1 Any idea how to stop this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.