Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks tab in Mozilla

more options

Why did my bookmark tab disappear? I have messages and events which I do not want. How do I GET my bookmarks back? Thank you!

Why did my bookmark tab disappear? I have messages and events which I do not want. How do I GET my bookmarks back? Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, where do you usually access your bookmarks? You've got options:

Bookmarks Toolbar - an extra bar below the main toolbar. See: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

Bookmarks Sidebar - a panel that open to the left or right of the page when you press Ctrl+B

Bookmarks Menu - you can optionally display the top menu bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help) as described in Restore the Menu bar in Firefox or add a Bookmarks Menu button to your main toolbar. It looks like and you can drag it to the toolbar from the big box on the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars).

Are any of those what you're looking for?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.