Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem: Upgraded to 103.2 I get a blank new page with no book marks or anything from my profile if I click on a link in an email

more options

I Just upgraded to 103.2, When I start FF It starts with all my bookmarks pw mgr etc and I can browse to my hearts content . I use Thunderbird mail client If I click on a link for a site with a stored pw in FF password manager now I get a clean new window which has no bookmarks and no saved passwords for anything. How can you help me?

Thank you Richard

'''I Just upgraded to 103.2, When I start FF It starts with all my bookmarks pw mgr etc and I can browse to my hearts content . ''' I use Thunderbird mail client If I click on a link for a site with a stored pw in FF password manager now I get a clean new window which has no bookmarks and no saved passwords for anything. How can you help me? Thank you Richard
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can anyone help ?

Thanks

Hữu ích?

more options

It sounds like you have more than one Profile and the wrong one is set as default -

Launch the Firefox which you use to browse to your hearts content.

In a new tab, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return.

This page should list at least one profile

The profile that Firefox is currently using will have this - This is the profile in use and it cannot be deleted.

Below that profile, select Set As Default Profile.

Close that tab.

Links from Thunderbird should open in that profile from now on.

Được chỉnh sửa bởi user104147805413306348376805769878442569366 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.