Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox hangs with some websites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi willjoe24421

more options

Firefox hangs scrolling the newest models on Printables (https://www.printables.com/model?o=newest). The problems starts occuring several "pages" down the endless list. While scrolling I open interesting models with shift+click. At first opening models starts taking several seconds and some time later I can't scroll further down. Firefox shows a notification: "This page slows down Firefox".

YouTube videos won't start playing (again after opening with shift+click). Sometimes I can get them to start by clicking several points on the timeline and sliding back to the beginning. At first everything is fine, but after several videos the problem starts.

Google Chrome doesn't show this behaviour, but I would rather stay with Firefox.

Firefox hangs scrolling the newest models on '''Printables''' (https://www.printables.com/model?o=newest). The problems starts occuring several "pages" down the endless list. While scrolling I open interesting models with shift+click. At first opening models starts taking several seconds and some time later I can't scroll further down. Firefox shows a notification: "This page slows down Firefox". '''YouTube '''videos won't start playing (again after opening with shift+click). Sometimes I can get them to start by clicking several points on the timeline and sliding back to the beginning. At first everything is fine, but after several videos the problem starts. Google Chrome doesn't show this behaviour, but I would rather stay with Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check for malware

If clearing your cookies and cache did not enable you to load the websites that did not work in Firefox, you should check your computer for malware.

Regards, Will

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.